Chat alert
American Express® Company, dets datterselskaper og konserntilknyttede selskaper ('American Express') krever at alle besøkende på vår(e) side(r) på Internett ('nettstedet') overholder følgende regler og bestemmelser. Ved å gå inn på nettstedet viser du at du kjenner og godtar disse vilkårene.

1. Nettstedets eier
Nettstedet eies og kontrolleres av American Express Card Services Unit, DNB Bank ASA. American Express Company og dets datterselskap og tilsluttede selskaper ("American Express") er ikke ansvarlig eller har noen forpliktelser for dette nettstedet.

2. Lover og bestemmelser
Oppkobling til og bruk av nettstedet må skje i samsvar med alle statlige og lokale lover og bestemmelser.

3. Opphavsrett/varemerker
Dette nettstedet kan opprette forbindelse til andre nettsteder ved å la brukeren forlate dette nettstedet og få tilgang til tredjepartsmateriale eller ved å bringe tredjepartsmateriale inn på dette nettstedet via "omvendte" hyperlinker og "framing" (bruk av rammeteknologi) ("linket nettsted"). American Express har ikke rett til å endre, oppdatere eller regulere innholdet på et linket nettsted. Det at American Express har tillatt en link til et nettsted, utgjør ingen godkjennelse, autorisasjon, støtte eller tilknytning med hensyn til slikt nettsted, dets eiere eller dets leverandører. Det er alltid risiko forbundet med å stole på og å kunne bruke eller hente informasjon fra Internett, og American Express oppfordrer deg til å forvisse deg om at du kjenner disse risikoene før du stoler på, bruker eller henter ut informasjon på et linket nettsted.

4. Fravær av garanti
Alt innhold på dette nettstedet er stilles til rådighet for deg "som det er", uten noen form for garanti, verken uttrykkelig eller implisitt; dette gjelder blant annet også implisitt garanti om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, eiendomsrett, ikke-overtredelse, sikkerhet og nøyaktighet.

American Express går ikke god for og er ikke ansvarlig for (a) riktigheten eller påliteligheten av oppfatninger, råd eller uttalelser gitt via nettstedet av annen part enn American Express, (b) innhold levert på linkede nettsteder eller (c) egenskapene eller påliteligheten til produkt eller noen tjeneste som anskaffes fra et linket nettsted.

Med de unntak som følger av gjeldende lovgivning om forbrukervern, skal American Express ikke under noen omstendighet være erstatningspliktig for tap eller skade som følge av at en bruker har stolt på opplysninger innhentet via nettstedet eller et linket nettsted, eller som følge av at en bruker har stolt på et produkt eller en tjeneste anskaffet via et linket nettsted. Brukeren er selv ansvarlig for å vurdere hvor nøyaktig, fullstendig eller nyttig en oppfatning, et råd eller annet innhold som gjøres tilgjengelig via nettstedet, eller innhentes fra et linket nettsted, er. Søk eventuelt råd hos profesjonelle angående vurdering av konkrete oppfatninger, råd, produkter, tjenester eller annet innhold.

5. Begrenset ansvar for bruk av nettstedet
Opplysninger, programvare, produkter og beskrivelser av tjenester som publiseres på nettstedet eller et linket nettsted, kan inneholde unøyaktigheter eller trykkfeil, og American Express fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for slike unøyaktigheter eller feil. American Express garanterer ikke og foregir ikke at innholdet på nettstedet er fullstendig eller oppdatert. American Express er ikke forpliktet til å oppdatere noe innhold på nettstedet. American Express kan endre innholdet på nettstedet når som helst og uten varsel. American Express kan når som helst foreta forbedringer eller endringer på nettstedet.

Du samtykker i at American Express, dets konserntilknyttede selskaper og enhver av deres respektive tjenestemenn, styremedlemmer, ansatte eller agenter ikke skal være pliktige, verken kontraktsrettslig, erstatningsrettslig eller i form av objektivt erstatningsansvar eller annet, til å betale noen indirekte erstatning, straffeerstatning, særskilt erstatning, følgeskadeerstatning eller indirekte skadeerstatning (herunder og uten begrensning tapt fortjeneste, omkostninger med å anskaffe erstatningstjeneste eller tapte muligheter) som følge av eller i forbindelse med bruk av nettstedet eller et linket nettsted eller med forsinket eller manglende tilgang til å bruke nettstedet eller et linket nettsted, selv om American Express gjøres oppmerksom på muligheten for slike skader. Denne ansvarsbegrensningen omfatter, men er ikke begrenset til, overføring av virus som måtte infisere en brukers utstyr, svikt i mekanisk eller elektronisk utstyr eller kommunikasjonslinjer, telefon- eller øvrige sambandsproblemer (f.eks. at du ikke får tilgang til din internettleverandør), ulovlig tilgang, tyveri, operatørfeil, streik eller andre arbeidslivsproblemer eller force majeure. American Express kan ikke garantere og garanterer ikke kontinuerlig, uavbrutt eller trygg tilgang til nettstedet.

6. Begrenset ansvar for tjenester tilrettelagt via nettstedet
Du samtykker i at American Express bare er agent for leverandørene av de tjenester som er tilgjengelige via nettstedet, herunder reiselivstjenester. Alle krav vedrørende svikt eller mislighold med hensyn til de tjenester som tilbys via nettstedet, begrenses til krav mot tjenesteleverandører. American Express fraskriver seg herved ethvert ansvar, enten det er basert på kontraktsrett, erstatningsrett, objektivt erstatningsansvar eller annet, for enhver direkte erstatning, straffeerstatning, særskilt erstatning, følgeskadeerstatning eller indirekte skadeerstatning i forbindelse med de varer eller tjenester som leveres av transportør eller annen leverandør via nettstedet, herunder og uten begrensning ansvar for enhver handling, feil, unnlatelse, skade, tap, ulykke, forsinkelse eller uregelmessighet som måtte inntreffe som følge av feil, enten den er uaktsom eller ikke, hos slik transportør eller leverandør, og du fritar herved American Express for ethvert erstatningsansvar med hensyn til samme.

7. Fortrolighet for brukerkommunikasjon
Med de unntak loven krever og i samsvar med American Express' behandling av kundeopplysninger vil American Express sikre fortrolighet for all brukerkommunikasjon som inneholder personopplysninger om brukeren og som overføres direkte til American Express. Oppslag som en bruker setter opp på oppslagstavle eller på pratelinje (chat room), beskyttes ikke som fortrolige, og American Express kan bruke og gi videre opplysninger som framgår av slike oppslag (herunder ideer, begreper, kunnskap og annen immateriell eiendom) til alle sine morselskaper, datterselskaper og konserntilknyttede selskaper til ethvert formål og slik American Express finner for godt.

8. Linkede nettsteder
American Express forbyr caching, uautoriserte hypertekstlinker til nettstedet og framing av ethvert innhold som er tilgjengelig via nettstedet. American Express forbeholder seg rett til å sette ut av funksjon enhver uautorisert link eller frame, og fraskriver seg konkret ethvert ansvar for det innhold som er tilgjengelig på ethvert annet internettsted som er linket til nettstedet. Besøk på andre internettsteder som er linket til nettstedet, skjer på brukerens eget ansvar.

9. Fravær av råd eller tilbud om investering
Ikke noe på nettstedet utgjør investeringsråd, heller ikke de oppgaver American Express' leverer til Verdipapir- og børskommisjonen (Securities and Exchange Commission). Materiale om investorrelasjoner utleveres bare for enkelhets skyld og til informasjonsformål. Videre utgjør opplysninger om investorrelasjonser og annet innhold på nettstedet ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring om et tilbud om å kjøpe noe verdipapir.

10. Framtidsrettet informasjon
Enkelte opplysninger på dette nettstedet inneholder visse framtidsrettede utsagn, som er gjenstand for risiko og uvisshet og bare er gyldige ut fra forholdene på den dagen de blir gitt. Ordene "tro", "forvente", "forutse", "optimistisk", "ha til hensikt", "siktemål", "vilje" og liknende uttrykk er ment å indikere framtidsrettede utsagn. Leserne anmodes om ikke å feste utilbørlig lit til disse framtidsrettede utsagnene, som bare gjelder ut fra forholdene den dagen de blir gitt. American Express påtar seg ingen forpliktelse til offentlig å oppdatere eller revidere framtidsrettede utsagn. Viktige faktorer som kan gjøre at faktiske resultater kan avvike vesentlig fra selskapets framtidsrettede utsagn, beskrives i American Express' periodiske rapporter, blant annet årsmeldingen på formular 10-K, kvartalsrapporter på formular 10-Q som forelegges Verdipapir- og børskommisjonen og årsrapporten til aksjonærene. Vennligst klikk her for å lese det som står om slike faktorer i American Express' siste formular 10-K.

11. Pressemeldinger
Alle pressemeldinger og annet materiale som presenteres eller frigis overfor finansmiljøet og som er å finne på nettstedet, var etter det American Express vet, betimelige og riktige idet de ble offentliggjort. Informasjon kan imidlertid bli ukurant med tiden, og man bør ikke stole på at slikt materiale fortsatt er korrekt etter datoen for offentliggjøring. American Express har intet ansvar for å ajourføre noen informasjon som inngår i slikt materiale. Alle lesere bør nøye kontrollere utgivelsesdato for materiale på dette nettstedet.

12. Oppslag
(felt [For bruk i forbindelse med oppslagstavler eller praterom på nettstedet.] mangler på Americanexpress (ID:1449))
American Express har ingen plikt til å kontrollere meldinger, opplysninger eller innhold ('oppslag') som slås opp på nettstedet av brukere, og påtar seg ikke ansvar eller erstatningsplikt i forbindelse med slike oppslag. Til tross for ovenstående vil American Express fra tid til annen kunne kontrollere oppslagene på nettstedet, og kan nekte å godta og/eller fjerne oppslag som inneholder:

* Enhver form for ulovlig, skadelig, truende, nedsettende, sjikanerende, ærekrenkende, vulgært, obskønt, profant eller hatefullt materiale eller materiale som er forkastelig på rasemessig, etnisk eller annet vis, også materiale som oppfordrer til atferd som ville være lovstridig, danne grunnlag for sivilt erstatningsansvar eller på annet vis bryte med gjeldende lokal, nasjonal eller internasjonal lov.
* Annonser eller oppfordringer av ethvert slag. (Merk: dette gjelder ikke for nettsteder med oppslagstavler som inneholder rubrikkannonser.)
* Meldinger oppsatt av brukere som gir seg ut for å være andre.
* Personlige opplysninger, for eksempel meldinger som angir telefonnummer, personnummer, kontonummer, adresser eller henvisninger til arbeidsgiver.
* Meldinger fra ansatte som ikke har status som talspersoner for American Express men som foregir å uttale seg på vegne av American Express.
* Meldinger som uten tillatelse tilbyr nedlasting av opphavsrettslig beskyttet eller privat informasjon.
* Flere meldinger plassert innenfor individuelle foldere av samme bruker og som gjentar samme poeng.
* Kjedebrev av enhver art.
 
13. Overføring av personopplysninger
Til bruk i forbindelse med nettsteder hvor privateide kortmedlems-/kundekontodata kan bli overført.]
Brukeren erkjenner og godtar at han eller hun ved å gi American Express personlige eller privateide brukeropplysninger via nettstedet samtykker i at slike personlige eller privateide brukeropplysninger overføres over landegrensene der dette er nødvendig for å viderebehandle opplysningene i samsvar med American Express' standard forretningspraksis.
Se American Express' erklæring om personvern på Internett

14. Endringer i regler og bestemmelser
American Express forbeholder seg rett til når som helst å revidere sine regler og bestemmelser, og brukerne anses for å være gjort kjent med og bundet av slike endringer i regler og bestemmelser.

15. Overtredelse av regler og bestemmelser
American Express forbeholder seg rett til å søke alle rimelige rettsmidler ved overtredelser av disse regler og bestemmelser, også adgang til å stenge for tilgang til nettstedet fra en bestemt internettadresse.

16. Adgang til passordbeskyttede/sikre områder
Adgang til og bruk av passordbeskyttede og/eller sikre områder av nettstedet er begrenset til autoriserte brukere. Personer uten autorisasjon som forsøker å komme inn på disse områdene av nettstedet, kan bli straffeforfulgt.

17. Bruk av data fra informasjonskapsler ("Cookie"-filer)
American Express forbeholder seg rett til å lagre opplysninger om en brukers datamaskin i form av en informasjonskapsel eller lignende fil for å kunne modifisere nettstedet i pakt med brukernes preferanser. American Express' erklæring om personvern på Internett gir ytterligere opplysninger om American Express' bruk av slike kapsler samt framgangsmåter for å sette disse ut av funksjon.

Se American Express' erklæring om personvern på Internett

Brukere av nettsidene til American Express Card Services Unit, DNB Bank ASA, Norge, underkaster seg norske domstolers domsmyndighet. 

Regler for nettsidene